Přeprava živých zvířat z/do ČR

Živá zvířata lze posílat jen do těch zemí, kam to povolují předpisy země místa určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí. Cestující musí předložit veterinární osvědčení, které musí být potvrzeno státním (úředním) veterinářem ne déle než 72 hodin před cestou, a to v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině nebo španělštině. Dovozní povolení vydané Státní veterinární správou ČR (Těšnov 17, 117 05 Praha 1) je požadované u všech zvířat, která zůstávají v ČR déle než 3 měsíce.

Přeprava do ČR může být odmítnuta, je-li zvíře ve špatném zdravotním stavu nebo vzhledem k nepříznivé nákazové situaci v zemi původu. Zvířata mohou být přepravována pouze v pevné schráně s dostatečnými otvory pro dýchání, s pevným nepropustným dnem. Dopravce má právo vyžádat si souhlas veterinární služby k přepravě, event. schválení použité schrány, uzná-li to potřebným. Cestující je povinen vždy provést rezervaci přepravy živých zvířat.

Psi a kočky

Psi a kočky starší 3 měsíců musí být vakcinováni proti vzteklině v době ne kratší než 30 dní a ne delší než 12 měsíců před nástupem cesty. Platný mezinárodní veterinární očkovací průkaz s veterinárním osvědčením (jako jeho součástí, přílohou nebo samostatným dokumentem) musí být předložen u české pohraniční veterinární kontroly. Doporučujeme vám se informovat, zda se podmínky pro přepravu zvířat nezměnily.

Přeprava živých zvířat na palubě

V kabině pro cestující může být přepravováno pouze 1 malé zvíře ve schránce umístěné pod sedačkou cestujícího a hmotnost včetně schrány nesmí překročit 8 kg. Poplatek za přepravu zvířete na palubě letadla bude vyměřen dle příslušných sazeb za přepravu přespočetných zavazadel. Zvířata ohrožených druhů, které podléhají zvláštní kontrole (CITES), musí být doprovázena příslušnými doklady.

Zdarma se kromě toho může přepravovat v kabině letadla slepecký pes, doprovází-li nevidomou osobu, pes doprovázející hluchou osobu a pes určený pro záchranu lidských životů. Tito psi musí být opatřeni vodítkem, náhubkem, potvrzením o výcviku a požadovanou dokumentací.