Zapsaná zavazadla

Zapsané zavazadlo je po dobu letu uloženo v zavazadlovém prostoru letadla a je zapsáno v letence cestujícího.

Jako zapsaná zavazadla se přijímají k přepravě dobře uzavřené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla. Se souhlasem dopravce mohou být převzaty k přepravě též jiné předměty. Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě příletu (např. adresa hotelu). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel se zipovým uzávěrem, musí být uzavřena tak, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto. Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením. Přepravu zavazadel a věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob nebo majetku a dále zavazadel a věcí, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny nebo jejichž obal je nevyhovující, může dopravce odmítnout před odletem nebo kdykoliv během cesty.
Počet, rozměry a podmínky přepravovaných zapsaných zavazadel stanoví konkrétní dopravce. Dopravce může vyžadovat za přepravu zapsaného zavazadla poplatek (zejm. low-cost dopravci).

Zapsaná zavazadla pro děti

Dítě ve věku do 1 roku včetně s letenkou bez nároku na vlastní sedadlo, má nárok na přepravu 1 kusu zavazadla, jehož součet všech tří rozměrů nepřesahuje 115 cm (v případech, kde je aplikován kusový systém) nebo 10 kg hmotnosti zapsaných zavazadel (v případech, kde je aplikován váhový systém), a složeného dětského kočárku, nestanoví-li dopravce jinak.

Hodnota odpovědnosti

Dopravce odpovídá za zapsané zavazadlo v případě poškození, ztracení nebo zničení do výše 1 220 EUR. Není doporučeno do tohoto zavazadla umísťovat ceniny a cennosti (peníze, šeky, kreditní karty, obchodní či jiné osobní dokumenty, elektronické přístroje, umělecké a křehké předměty, apod.).

Zavazadla s prohlášenou hodnotou

Cestující má možnost prohlásit hodnotu zapsaného zavazadla vyšší, než je hodnota odpovědnosti leteckého dopravce za předpokladu, že jsou pro toto vytvořeny dopravcem tarifní podmínky. Hodnota odpovědnosti leteckého dopravce za zavazadlo je do výše 1 220 EUR, viz předchozí odstavec. Prohlášení vyšší hodnoty a případnou úhradu provádí cestující při odbavení na letišti u dopravce.

Přeprava nadlimitních zavazadel

Nadlimitní zavazadlo je zavazadlo, které přesahuje povolenou váhu (v případech, kde je aplikován váhový systém) nebo přesahuje počet kusů (v případech, kde je aplikován kusový systém), a/nebo povolené rozměry.
Při použití kusového i váhového systému účtuje dopravce poplatek za překročení počtu kusů bezplatně přepravovaných zavazadel, za překročení hmotnosti bezplatně přepravovaných zavazadel i za překročení rozměrů bezplatně přepravovaných zavazadel. Všechny poplatky může dopravce sčítat. Výše poplatků je stanovena vnitřním předpisem dopravce.

Sdružování hmotnosti zavazadel

Jestliže dva nebo více cestujících, kteří spolu cestují do stejného místa určení stejným letadlem, předloží k odbavení svá zavazadla ve stejnou dobu a na stejném místě, může jim být povolena celková hmotnost zavazadel, která je součtem povolených volných hmotností zavazadel těchto cestujících, pokud vnitřní předpis operujícího dopravce nestanoví jinak.

Výdej zapsaných zavazadel

  • cestující je povinen vyzvednout si zavazadla ihned po příletu,
  • vyzvednout zavazadlo může držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky, která byla k zavazadlu vystavena. Dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti,
  • poškození, nevydání nebo ztrátu zavazadla je nutno ohlásit ihned na letišti při převzetí zavazadla dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis. Jinak se předpokládá, že zavazadlo bylo vydáno v řádném stavu. Při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou.

Vaše dovolená začíná na letišti. Připravte se na bezpečnostní kontrolu.